Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Leveringsvoorwaarden beeldmateriaal

1. Gebruikers dienen een aanvraag voor een afbeelding en het gebruik ervan via het bestelformulier op de website te doen. Bij iedere aanvraag dient er te worden aangegeven welke afbeeldingen er worden aangevraagd, voor welk doel deze gebruikt zullen worden, eventuele omvang van de oplage etc. Alleen compleet ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Als de bestelling via het bestelformulier is geplaatst, is de aanvraag officieel. 

2. Voor het gebruik van reproducties van werken uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen voor publicatie of een andere manier van verveelvoudiging, moet altijd toestemming worden gevraagd. Dit geldt ook als het beeldmateriaal niet direct bij het museum is verkregen. 

3. Voor alle beeldaanvragen geldt dat er een vergoeding betaald moet worden. Naar aanleiding van de aanvraag wordt vooraf een rekening verstuurd. Nadat deze is voldaan wordt de afbeelding zo spoedig mogelijk toegezonden, zie ook de prijslijst. Toestemming voor publicatie wordt pas verkregen nadat de rekening is voldaan. 

4. Afbeeldingen worden alleen beschikbaar gesteld aan de aanvrager en voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd. Gebruik van het beeldmateriaal, anders dan waarvoor het is aangevraagd, en het doorgeven aan derden is niet toegestaan. Voor ander of hernieuwd gebruik moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. 

5. Het geleverde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van het museum worden bewerkt tot een nieuw beeld dat afwijkt van het origineel. 

6. Het originele digitale bestand en eventuele gebruikte kopieën dienen na gebruik effectief verwijderd te worden. Als de afbeeldingen op cd of als ecktachroom zijn aangeleverd, dient deze na afloop van de gebruiksperiode, maar binnen drie maanden, te worden geretourneerd aan het Museum Boijmans Van Beuningen, o.v.v. ‘Retour Beeldmateriaal’. 

7. Tenzij anders vermeld dient bij gebruik van een afbeelding de volgende creditline te worden genoteerd: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. 

8. Alle gebruikers verplichten zich om in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van een afbeelding van het museum, tot het kosteloos doen toekomen van een bewijsexemplaar. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden opgestuurd.

Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar: 
Museum Boijmans Van Beuningen 
t.a.v. Bibliotheek 
Postbus 2277
3000 CG  ROTTERDAM 
o.v.v. ‘Bewijsexemplaar’ 

9. De door het museum in rekening gebrachte bedragen omvatten geen eventuele vergoedingen die in het kader van het auteursrecht aan de rechthebbende betaald moeten worden. Het is de plicht van de gebruiker zich op de hoogte te stellen van deze rechten en zich te houden aan de bepalingen uit de auteurswet en van de rechthebbenden. Hiertoe dient de gebruiker zelf contact op te nemen met Pictoright in Nederland, een soortgelijke instelling in het buitenland óf de betreffende belanghebbende om dit gebruiksrecht te regelen. Museum Boijmans Van Beuningen is niet aansprakelijk voor eventuele conflicten tussen gebruiker en rechthebbenden. 

10. Voor het annuleren van een aanvraag die via het bestelformulier is geplaatst, zal 10% van de totale kosten in rekening worden gebracht.