Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

ANBI

Museum Boijmans Van Beuningen en de steunstichting Stichting Museum Boijmans Van Beuningen hebben alle twee de culturele ANBI-status. Ook de huisstichtingen Lucas van Leyden en Fonds Willem van Rede hebben deze status.

Dit betekent dat u een gift fiscaal in aftrek kunt brengen, mét een verhogingsfactor, zodat het bedrag dat u in aftrek brengt hoger is dan uw daadwerkelijke gift.
Voor uw gift hoeft een stichting met ANBI-status geen schenk- of erfbelasting af te dragen. Uw euro komt dus volledig ten goede aan restauraties, het toegankelijk maken van de collectie door middel van educatieve projecten, aankopen of het nieuwe depotgebouw, al naar gelang uw voorkeur.

Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
  Populaire naam: Museum Boijmans Van Beuningen
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  8149.95.251
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: info@boijmans.nl
 4. Bestuurder
  De heer drs. K.M.T. Ex en mevrouw I.J. Klaassen
 5. Beleidsplan
  Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder een transitprogramma tijdens de bouwperiode en het werken aan de eigen collectie.
 6. Beloningsbeleid
  Het museum volgt in zijn beloningsbeleid de cao van de Verzelfstandigde Rijksmusea (VRM). Het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Meer informatie over de slarissen van onze topfunctionarissen vindt u op bladzijde 29 van het financieel jaarverslag 2017 (zie onder punt 9.)
 7. Doelstelling
  Het instandhouden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen op een zodanige wijze dat het museum met haar collecties ten dienste staat van de gemeenschap en haar ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Zie onze jaarverslagen
 9. Financiële verantwoording
 • Financiële verantwoording Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen 2019 download
 • Financiële verantwoording Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen 2018 Download

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
  Populaire naam: n.v.t.
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  0093.92.622
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: stichting@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
  Mevrouw E.R.D. Meijer (penningmeester)
  De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris);
  Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm;
  Mevrouw I. Huisman-van Baaren;
  Mevrouw mr. E.E. Jurry;
  De heer mr. J.G. Princen;
  Mevrouw drs. M.J. van ’t Wout-van der Reijden;
  De heer mr. B. Vaandrager;
  Mevrouw dr. A.P. Dekker;
  De heer ir. A.A. Vos;
  Mevrouw drs. A.H.I. Brenninkmeijer-de Bruin.
 5. Beleidsplan
  Het ondersteunen van het museum door het op verzoek van het museum aankopen van kunstwerken en het werven van bedrijfsvrienden, Bijzondere Begunstigers.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst.
  Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het ondersteunen van de belangen van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  In 2017 zijn de volgende kunstwerken aangekocht: Victor Brauner - Le Déserteur, Isabel Ferrand - Het geheugen van de handen en Martin Smith - Tryptich in the form of a vase. In 2018 zijn de volgende kunstwerken aangekocht: Eileen Agar - Seated Figure en Meester van de Heilige Veronica - Madonna te midden van Heiligen.
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Museum Boijmans Van Beuningen Download

Stichting Lucas van Leyden

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Lucas van Leyden
  Populaire naam: n.v.t.
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  8073.10.621
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: stichting@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
  Mevrouw E.R.D. Meijer (penningmeester);
  De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris)
 5. Beleidsplan
  Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met renteopbrengsten prenten te verwerven die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het beheer van het legaat van dr. J.C.J. Bierens de Haan met als doel het uitbreiden van de collectie prenten van het museum.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Er zijn in 2017 verschillende werken aangekocht, van o.a. Enea Vico, Walter Vase, Miximilien Luce, Jørgen Roed, Giuseppe Arcimboldo, Lucas van Leyden. Er zijn in 2018 werken aangekocht, van o.a. Richard Müller, Jacob van der Heyden, Hans Holbein, Max Klinger en Peter Ilsted.
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Lucas van Leyden Download

Stichting Fonds Willem van Rede

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Fonds Willem van Rede
  Populaire naam: Fonds van Rede
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  855.911.311
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam 
  Telefoonnummer: +31(0)10-4419400
  E-mailadres: info@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  1. Commissie van Aankoop:
   De heer drs. K.M.T. Ex (voorzitter)
   De heer mr. M.A. van Valen
   Mevrouw drs. A. Birnie
  2. Financiële commissie:
   Mevrouw G.J. Reurink (secretaris-penningmeester)
   Mevrouw mr. J.P. van Loon
   De heer prof. dr. L.C. Winkel
 5. Beleidsplan
  Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met de opbrengsten klassiek moderne en hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken te verwerven in de geest zoals de heer Willem van Rede bij testament heeft vastgelegd en die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het beheer van de nalatenschap van de heer W. van Rede met als doel het uitbreiden van de collectie klassiek moderne en hedendaagse kunst van het museum, in de geest van zijn testament wordt aansluiting gezocht bij de collectie van het museum.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  In 2018 is de Rückenlehnstuhl Model ti 1a (1923) van Marcel Breuer aangekocht. In 2017 kocht het fonds het werk Straatverlichting langs de Klarälven rivier in Karlstad (1941) van Stefan Johansson en Zonder titel (2015-2017) van Chris Martin.
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Fonds Willem van Rede Download