Previous Next Facebook Instagram Twitter Back to top

ANBI

Museum Boijmans Van Beuningen en de steunstichting Stichting Museum Boijmans Van Beuningen hebben alle twee de culturele ANBI-status. Ook de huisstichtingen Lucas van Leyden en Fonds Willem van Rede hebben deze status.

Dat betekent dat alle zijn vrijgesteld van betaling van schenk- en erfbelasting. Elke schenking komt geheel ten goede aan het museum.

Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen
  Populaire naam: Museum Boijmans Van Beuninge
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  8149.95.251
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: info@boijmans.nl
 4. Bestuurder
  De heer drs. K.M.T. Ex
 5. Beleidsplan
  Het ontwikkelen van een aantal publieksgerichte activiteiten, waaronder tentoonstellingen met een jaarlijkse publiekstrekker, en het werken met de eigen collectie. Bedrijfsmatig maatregelen doorvoeren om de organisatie in staat stellen de bezuinigingen op te vangen.
 6. Beloningsbeleid
  Het museum volgt in zijn beloningsbeleid de cao van de Verzelfstandigde Rijksmusea (VRM). Het museum houdt zich aan de Wet bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 7. Doelstelling
  Het instandhouden en exploiteren van Museum Boijmans Van Beuningen op een zodanige wijze dat het museum met haar collecties ten dienste staat van de gemeenschap en haar ontwikkeling en tevens toegankelijk is voor het publiek.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Zie onze jaarverslagen
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen Download

Stichting Museum Boijmans Van Beuningen

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Museum Boijmans Van Beuningen
  Populaire naam: n.v.t.
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  0093.92.622
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: stichting@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
  Mevrouw E.R.D. Meijer (penningmeester)
  De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris);
  Mevrouw A.F. Boumeester-van der Vorm;
  De heer B.M. Dura;
  Mevrouw I. Huisman-van Baaren;
  Mevrouw mr. E.E. Jurry;
  De heer mr. J.G. Princen;
  Mevrouw drs. M.J. van ’t Wout-van der Reijden
  De heer mr. B. Vaandrager;
  Mevrouw dr. A.P. Dekker
 5. Beleidsplan
  Het ondersteunen van het museum door het op verzoek van het museum aankopen van kunstwerken en het werven van bedrijfsvrienden, Bijzondere Begunstigers.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst.
  Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het ondersteunen van de belangen van Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Diverse bijdragen aan aankopen o.a. de Medardo Rosso, het Eyckiaanse werk 'De Kruisiging van Christus' (beide 2014) en de Magritte (2015).
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Museum Boijmans Van Beuningen Download

Stichting Lucas van Leyden

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Lucas van Leyden
  Populaire naam: n.v.t.
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  8073.10.621
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam
  Telefoonnummer: +31 (0)10-44.19.400
  E-mailadres: stichting@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  De heer drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije (voorzitter);
  Mevrouw E.R.D. Meijer (penningmeester);
  De heer drs. K.M.T. Ex (secretaris)
 5. Beleidsplan
  Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met renteopbrengsten prenten te verwerven die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het beheer van het legaat van dr. J.C.J. Bierens de Haan met als doel het uitbreiden van de collectie prenten van het museum.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Diverse bijdragen aan aankopen waaronder een Statenbijbel van Theunis Iacobsz (2014) en 'souvenirrozen' en een Zeventiende-eeuws verzamelaarsalbum met 432 prenten naar Maarten van Heemskerck (2015).
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Lucas van Leyden Download

Stichting Fonds Willem van Rede

 1. Officiële naam
  Statutaire naam: Stichting Fonds Willem van Rede
  Populaire naam: Fonds van Rede
 2. RSiN (fiscaal nummer)
  855.911.311
 3. Contactgegevens
  Postadres: Postbus 2277, NL-3000 CG Rotterdam
  Bezoekadres: Museumpark 18-20, NL-3015 CX Rotterdam 
  Telefoonnummer: +31(0)10-4419400
  E-mailadres: info@boijmans.nl
 4. Bestuurssamenstelling
  1. Commissie van Aankoop:
   De heer drs. K.M.T. Ex (voorzitter)
   De heer mr. M.A. van Valen
   Mevrouw drs. A. Birnie
  2. Financiële commissie:
   Mevrouw G.J. Reurink 
   Mevrouw mr. J.P. van Loon
   De heer prof. dr. L.C. Winkel
 5. Beleidsplan
  Een effectief beheer van het stichtingskapitaal om met de opbrengsten klassiek moderne en hedendaagse (buitenlandse) kunstwerken te verwerven in de geest zoals de heer Willem van Rede bij testament heeft vastgelegd en die een aanvulling vormen op de bestaande collectie.
 6. Beloningsbeleid
  Niet van toepassing, want er zijn geen mensen in dienst. Het bestuur doet zijn werk onbezoldigd.
 7. Doelstelling
  Het beheer van de nalatenschap van de heer W. van Rede met als doel het uitbreiden van de collectie klassiek moderne en hedendaagse kunst van het museum, in de geest van zijn testament wordt aansluiting gezocht bij de collectie van het museum.
 8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
  In 2014 is er bijgedragen aan de aankoop van Non-Euclidean object en La Fortune III van Man Ray. In 2015 aan de aankoop van de Magritte Le miroir vivant.
 9. Financiële verantwoording
 • Financiele verantwoording Stichting Fonds Willem van Rede Download