:host { --enviso-primary-color: #00BAFF; --enviso-secondary-color: #00BAFF; font-family: 'boijmans-font', Arial, Helvetica,sans-serif; } .enviso-basket-button-wrapper { position: relative; top: 5px; } .enviso-btn { font-size: 22px; } .enviso-basket-button-items-amount { font-size: 12px; line-height: 1; background: #F18700; color: white; border-radius: 50%; width: 24px; height: 24px; min-width: 0; display: flex; align-items: center; justify-content: center; text-align: center; font-weight: bold; padding: 0; top: -13px; right: -12px; } Previous Next Facebook Instagram Twitter Pinterest Back to top

Veelgestelde vragen over de renovatie

Museum Boijmans Van Beuningen gaat grootschalig renoveren en vernieuwen. De collectie blijft zichtbaar bij (inter)nationale collega instellingen en vanaf 2021 in Depot Boijmans Van Beuningen. Op deze pagina geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Heb je een vraag over de renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen en de activiteiten van het museum tijdens deze periode? We hebben een aantal veelgestelde vragen hieronder beantwoord. Indien jouw vraag er niet bij staat, kun je contact opnemen via info@boijmans.nl.

Renovatie en kosten

 1. Hoe lang gaat het museum dicht?
  De inschatting is dat het museum voor zeven jaar dicht is voor een grootschalige en ingrijpende renovatie en vernieuwing. In 2026 opent het vernieuwde museum de deuren. Gedurende de renovatieperiode is het gebouw gesloten, maar is de collectie op vele andere plekken te zien in de stad en daarbuiten.
 2. De collectie is dus enkele jaren niet zichtbaar?
  Het programma loopt door en een deel van de beroemde museumcollectie blijft zichtbaar bij acht buren in elf tentoonstellingen, in Rotterdamse schoolklassen en op een locatie in Rotterdam Zuid. Vanaf 2021 is de collectie te zien in Depot Boijmans Van Beuningen. Ook reizen delen van de collectie naar de wereldtop van musea.
 3. Wat gaat de totale verbouwing kosten?
  Museum Boijmans Van Beuningen wordt voor een bedrag van € 223,5 miljoen grootschalig gerenoveerd en verbouwd. De totaalkosten voor het basis-plusscenario zijn € 168,5 miljoen. Voor de meerkosten voor het ambitiescenario wil het college externe financiering zoeken. Dit heeft de Rotterdamse gemeenteraad besloten op 20 december 2018. Doel is een toekomstbestendig en duurzaam museumgebouw dat aan alle eisen van deze tijd voldoet, meer bezoekers kan ontvangen en aantrekkelijker wordt voor Rotterdammers en toeristen. Het gebouw, deels rijksmonument, is hoognodig toe aan deze renovatie. Deze is gestart in 2019 en zo’n zeven jaar zal duren. 
 4. Wie gaat deze verbouwing betalen?
  De totale geschatte kosten voor de renovatie bedragen € 223,5 miljoen. Hierbij wordt rekening met bouwkosten, bijkomende kosten, financieringskosten, prijsstijgingen tot het einde van de renovatie, organisatiekosten, et cetera. De gemeente, als eigenaar van het pand, betaalt het grootste deel van de renovatie en verbouwing (168,5 miljoen). In dit bedrag zijn ook de organisatiekosten van de gemeente, de doorlopende beheersmaatregelen, de renovatie van het G.J de Jong monument enz. Voor 55 miljoen wordt externe financiering gezocht. Voor de kosten wordt een dekkingsplan gemaakt door de gemeente Rotterdam, waarmee de investering ingepast kan worden in de meerjarenbegroting. Ook zijn er gesprekken gaande met het Rijk en de provincie, goede-doelenorganisaties en filantropen.
 5. Wat is de planning?
  Op basis van zijn visie op het museum van de toekomst heeft het museum een zogenoemd functioneel programma van eisen geschreven samen met de gemeente Rotterdam. Hierin wordt de gewenste museale werking van het gebouw beschreven. Vervolgens is het functionele programma van eisen vertaald in een technisch programma van eisen. Deze twee documenten vormen samen met de visie het fundament voor de renovatie en de bronnen waaruit de architect inspiratie put voor haar ontwerp. De architect en de technische adviseurs zijn gecontracteerd via een Europese aanbestedingsprocedure. De architect, Mecanoo architecten, maakt een structuurontwerp dat rond de zomer van 2020 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd inclusief een financieringsvoorstel. De gemeenteraad besluit of de renovatie van het museum wordt uitgevoerd volgens het basisplusscenario of volgens het ambitiescenario. Hierna start het voorlopig ontwerp dat naar verwachting eind 2020 gereed is.
  In de zomer van 2020 wordt gestart met de verwijdering van het asbest. Dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Tegelijkertijd wordt het voorlopig ontwerp voor de renovatie uitgewerkt naar een definitief ontwerp en vervolgens een bestek. Hierna wordt via een Europese aanbesteding aannemers geselecteerd voor het uitvoeren van het werk. De bouw start naar verwachting na de zomer van 2022 en wordt in 2025 opgeleverd. Hierna volgt een periode van inrichten waarna het museum zijn deuren opent voor het publiek. Het streven is om met Pasen 2026 open te gaan.
 6. Waarom bouw je een nieuw Depot terwijl het oude museumgebouw achterstallig is onderhouden?
  Aanleiding voor de realisatie van het depot was destijds het feit dat de depots in het museum niet veilig, overvol en gedateerd waren. Dat probleem kon niet worden opgelost binnen het museumgebouw zelf. De oplossing was hoe dan ook gelegen in een extern depot. Ook als eerst het museumgebouw zou zijn gerenoveerd, dan nog was een extern depot noodzakelijk. Met de gift van Stichting De Verre Bergen is het mogelijk geworden om het aansprekende publieke depot te bouwen dat nu in het Museumpark verrijst. Anders was het een niet-publiek toegankelijk depot aan de rand van de stad geworden. Bovendien was een belangrijk gegeven om met het depotgebouw een impuls te geven aan het museumpark en alle musea die daar zijn. Vergelijkbaar met het Museumplein in Amsterdam, het Museumviertel in Berlijn en andere grote steden, ontstaat zo in Rotterdam ook een aantrekkelijk en elkaar potentieel versterkend aanbod van musea.
 7. Waarom gaat Museum Boijmans Van Beuningen juist nu verbouwen, nu Depot Boijmans Van Beuningen nog gebouwd wordt?
  Het museumgebouw wacht al jaren op onderhoud en kon niet verder in de huidige staat vanwege onder meer asbest, wateroverlast en brandveiligheid. Het rijksmonument voldoet in zowel in technisch als functioneel opzicht niet meer. Het aanwezige asbest in het museum heeft een onderhoudstoestand veroorzaakt die niet langer te negeren is. Samen met de verouderde elektrotechnische- en klimaatinstallaties was het niet langer verantwoord om open te blijven. En op last van bevoegd gezag werd het museumgebouw gesloten. Aanleiding voor de realisatie van het depot was destijds het feit dat de depots in het museum niet veilig, overvol en gedateerd waren. Dat probleem kon niet worden opgelost binnen het museumgebouw zelf. De oplossing was hoe dan ook gelegen in een extern depot. Ook als eerst het museumgebouw zou zijn gerenoveerd, dan nog was een extern depot noodzakelijk.
 8. Welke aannemer gaat de verbouwing uitvoeren?
  Dat is nog niet bekend. Voordat we een aannemer kunnen selecteren, moet het definitieve ontwerp voor het vernieuwde museum gereed zijn. Daarna wordt een technisch ontwerp bestek opgesteld waarop aannemers in kunnen schrijven. Dit zal net als bij de architectenselectie via een aanbesteding gaan. Dit is naar verwachting in 2022.
 9. Is het Van der Steurgebouw een rijksmonument en wat betekent dat voor de verbouwing? 
  Het museumgebouw ontworpen door Van der Steur is een rijksmonument. Dit zijn gebouwen (of andere objecten) die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monument. Onderhoud en restauratie van een rijksmonument geschiedt op basis van een aantal wetten en regels. De monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Erfgoedwet en de Omgevingswet. Onderhouds- en verbouwingswerkzaamheden vinden plaats in overleg met (en onder toezicht van) zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als van het bureau Monumenten & Cultuurhistorie van Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam. Dat betekent dat er vanuit de overheid eisen worden gesteld stelt aan de uitvoering van het werk en aan de daarvoor vereiste kennis en ervaring van de betrokken partijen.
 10. Hoe kan het gebouw in deze slechte staat zijn gekomen?
  Sinds 2016 zijn de voorbereidingen bezig voor een grootschalige aanpak van de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Tussentijds zijn er beheersmaatregelen genomen. In de jaren daarvoor is het gebouw wel onderhouden, maar is de keuze gemaakt dit nog niet grootscheeps aan te pakken. Er heeft regelmatig maar zeer beperkt onderhoud aan het pand kunnen plaatshebben in verband met de aanwezigheid van asbest. Door de asbestsanering uit te stellen is de staat van onderhoud van het museum hard achteruitgegaan.

Asbestsanering

 1. Hoe zit het met het asbest in het gebouw? 
  In het Van der Steurgebouw en het Bodongebouw is asbest aanwezig. Het asbest zal tijdens de asbestsanering zorgvuldig worden verwijderd met behoud van de monumentale delen. Grotendeels is het asbest te vinden in de luchtkanalen van het ventilatie- en verwarmingssysteem. In het Van der Steurgebouw bevinden deze zich achter de monumentale lambrisering.
 2. Op welke locaties in het gebouw blijft asbest zitten?
  Op plekken waar het monumentale gebouw te veel schade ondervindt om het asbest te verwijderen, zonder dat dit gezondheidsrisico’s oplevert. Er wordt uitgegaan van het principe asbestveilig.
 3. Hoe lang duurt de asbestsanering? Is er nog uitloop mogelijk zonder dat dit de planning van de renovatie raakt?
  In het najaar van 2020 start de asbestsanering, na proeven die eerder dat jaar zijn gedaan. Dit duurt ruim een jaar en hierbij is rekening gehouden met enige uitloop voor onvoorziene zaken. Er is nog ruimte van een jaar tussen het einde van de sanering en de start van de renovatie.
 4. Wat zijn gevolgen voor de gezondheid van omwonenden?
  Er zijn geen gevolgen voor de gezondheid. De asbestsanering vindt plaats volgens wettelijke normen en regelgeving.
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de bouw van Depot Boijmans Van Beuningen, de renovatie en van de activiteiten van het museum tijdens deze periode? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Ontwerp

   1. Wie is de architect?
   2. Voor het maken van een ontwerp is een architectenselectie gehouden. De selectiecommissie heeft eind 2019 drie architecten geselecteerd. Op 21 februari 2020 is uit deze drie architectenduo’s een architect gekozen om een schetsontwerp te maken. Mecanoo architecten maakt het ontwerp voor de grootschalige renovatie en vernieuwing van Museum Boijmans Van Beuningen. Het museum is verheugd met de keuze voor Mecanoo, dat onder leiding van Francine Houben tezamen met de gemeente Rotterdam en het museum het ontwerpproces ingaat. Dit scherpstonwerp wordt naar verwachting in juni 2020 aan de directieraad en vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd.
   3. Hoe ziet het ontwerp eruit?
    Dat is nog niet bekend, maar op donderdag 4 juni 2020 presenteerde Francine Houben van Mecanoo architecten haar visie op de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen aan leden van de Rotterdamse gemeenteraad, bijeen in een gecombineerde commissievergadering. De architect maakt een structuurontwerp dat in oktober 2020 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd inclusief een financieringsvoorstel. De gemeenteraad besluit of de renovatie van het museum wordt uitgevoerd volgens een passend voorstel. Hierna start het Voorlopig Ontwerp dat naar verwachting eind 2020 gereed is, gevolgd door het definitief ontwerp in 2021. Belangrijkste kenmerken van de visie zijn het in oorspronkelijke staat terugbrengen van het Van der Steurgebouw en het Bodongebouw, de kunst voorop stellen, de bezoekerservaring optimaliseren en de verbinding versterken met de museumtuin en het Museumpark.
   4. Wordt de aanbouw van 2003 verwijderd tijdens de renovatie?
   5. De renovatie van het museum vindt plaats op basis van het programma van eisen vertaald in een schetsontwerp voor het museum waarin duidelijk wordt in hoeverre het bestaande gebouw aangepast moet worden om de gevraagde relaties met de omgeving te realiseren en om de museumfuncties en de vernieuwde technische installaties te huisvesten. In de visie van Mecanoo architecten wordt het bouwdeel van Robbrecht & Daem architecten geamoveerd en het Van Beuningen paviljoen van de architect Hubert-Jan Henket gedemonteerd en elders opnieuw opgebouwd.
   6. Wordt het museumgebouw uitgebreid?
    De ambitie van het museum is om weer een goed functionerend en zichtbaar museum zijn. De uitbreidingen en verbouwingen van het museum door de jaren heen hebben nieuwe functies en mogelijkheden toegevoegd aan het museum, maar hebben niet alle functionele en logistieke problemen van het complex op kunnen lossen. De bestaande structurele problemen van het huidige museum en daarbij ook de bouwkundige en installatietechnische tekortkomingen kunnen slechts met een ingrijpende renovatie worden opgelost. Nu het programma van eisen is verwerkt in een schetsontwerp kan pas worden geconstateerd dat er ingrijpend moet worden verbouwd.
   7. Komt er ook een nieuwe entree in het Museumpark?
   8. Een onderdeel van de visie van Mecanoo is om de verbindingen met zowel de stad als met het Museumpark te versterken en te verbeteren. Dit wordt bereikt door het openen van de museumtuin en het realiseren van een ingang in het Museumpark naast de hoofdingang aan de Museumparkstraat. Tevens is door de transparantie van de passage en de ruimte die ontstaat na het verplaatsten van het Van Beuningen Paviljoen de relatie met het Museumpark duidelijker.

Communicatie

 1. Wat doen jullie met alle bezoekers die tevergeefs voor een dichte deur staan?
  Met inzet van doorlopende communicatie over de renovatie en de tussentijdse programmering proberen we potentiele bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Mochten ze toch terecht komen bij het Museumpark, dan worden museumgebouw en de bouwput ingezet als informatiedrager. Hierop is er informatie te vinden over de programmering bij de buren. Zij worden zo goed mogelijk doorverwezen.
 2. Hoeveel werken waren er te zien in het museum?
  In totaal zo’n 4.500 werken, waaronder de in situ werken.
 3. Is de collectie de komende 7 jaar niet te zien?
  Gedurende de periode dat het gebouw gesloten is, is de collectie op vele andere plekken te zien in de stad en daarbuiten. Het programma van het museum loopt door onder de overkoepelende titel Boijmans In Transit en een deel van de beroemde museumcollectie blijft zichtbaar bij acht buren in 11 tentoonstellingen en in Rotterdamse schoolklassen. En er zijn nog andere locaties in voorbereiding. Vanaf 2021 is de collectie te zien in Depot Boijmans Van Beuningen. Ook reizen delen van de collectie naar de wereldtop van internationale musea.
 4. Blijven de bestaande onderwijsprogramma’s te boeken?
  Vanaf schooljaar 2019-2020 gaat Boijmans met het project Boijmans in de klas naar scholen toe in plaats van andersom. Leerlingen bekijken collectiestukken, onderzoeken de ideeën van kunstenaars en de tijd waarin het is ontstaan. Boijmans bezoekt met uiteenlopende collectiestukken scholen in regio Rotterdam. Daarnaast is het mogelijk voor onderwijsgroepen om de tentoonstellingen van Boijmans bij de Buren te bezoeken. Op de website van Boijmans zullen de verschillende onderwijsprogramma’s die we bieden te vinden zijn.
Foto: Aad Hoogendoorn.
Foto: Aad Hoogendoorn.

Collectie

 1. Uit hoeveel werken bestaat de collectie?
  De collectie bestaat uit ruim 151.000 kunstwerken, waarvan ca. 70.000 werken op papier.
 2. Wat gebeurt er met de collectie?
  Deze wordt tijdelijk opgeslagen in de externe depots, een deel van de werken gaat nog op bruikleen (die reeds waren toegezegd), collectie reist naar scholen voor het Boijmans in de Klas programma, een deel gaat in bruikleen naar acht buurinstellingen onder de noemer Boijmans bij de Buren en een deel gaat naar andere tentoonstellingen in Nederland. En een deel gaat op reis naar het buitenland.
 3. Blijft de beeldentuin toegankelijk? Zo nee, waarom niet?
  De beeldentuin is ontruimd, omdat de buitenkunstwerken enerzijds gerestaureerd, en anderzijds beschermd moeten worden tegen bouwwerkzaamheden.
 4. Is (globaal) aan te geven waar de schilderijen van ‘de bekende namen’, zoals Rembrandt, Bosch, Bruegel, Rothko, Van Gogh, Monet, Dalí, Kandinsky, Warhol, de komende jaren verblijven?
  Oude meesters als Pieter Bruegel, Rembrandt van Rijn en Jheronimus Bosch en een selectie van moderne meesters waaronder Edgar Degas, Pyke Koch, Claude Monet en Charley Toorop waren tot en met 26 mei 2019  te zien in het museum. Topwerken van klassieke moderne meesters als Kees van Dongen, Wassiliy Kandinsky, Piet Mondriaan, Vincent van Gogh, oude meesters als Pieter de Hooch, Gerard Dou, Jan Steen en Willem van de Velde, evenals objecten uit de collectie vormgeving en beeldhouwkunst gaan naar tentoonstellingen van Boijmans bij de Buren, waaronder Chabot Museum, Museum Rotterdam, Maritiem Museum en Belasting & Douane Museum. Sculpturen van onder meer Aristide Maillol en Thomas Schütte staan in het Erasmus MC. Omdat dit geen museale omgeving is, is ervoor gekozen om werken uit te lenen die minder gevoelig zijn voor klimaatschommelingen. Vanaf 2021 zal een selectie topstukken te zien zijn bij instellingen in het buitenland. Dit wordt later bekend gemaakt. Vanaf de opening van het Depot in het najaar van 2021 zijn alle andere werken te zien in het depot, waar naast tentoonstellingen ook topstukken worden gepresenteerd totdat het museumgebouw heropent.
 5. Wat gebeurt er met de volgende (in situ) kunstwerken en installaties?:
  • 'Petit danseuse de quartorze ans (Veertienjarig danseresje)' van Edgar Degas; deze is opgenomen in de selectie van meesterwerken die internationaal gaan reizen. Deze tentoonstelling vindt slechts een paar maanden per jaar plaats. Tussendoor zullen veel topstukken ook te zien zijn in het Depot.
  • 'Apollo' voetbalkooi van Olaf Nicolai op de binnenplaats van het museum; daar zoeken we nog een mooie plek voor.
  • 'Untitled' van Maurizio Cattelan; Deze krijgt waarschijnlijk een mooie plek in het Depot. En zolang het Depot nog niet open is slaan we het veilig op in een van onze externe tijdelijke depots. Het is een kwetsbaar werk. 
  • 'Merry-Go-Round Coat Rack' van Studio Wieki Somers; nog niet bekend.
  • 'Infinity Mirror Room - Phalli's Field' van Yayoi Kusama'; nog niet bekend.
  • 'Laat je haar neer' van Pipilotti Rist; nog niet bekend.
  • 'Waxing Arcs (Wassende Bogen)' van Richard Serra; nog niet bekend.

Boijmans op Hillevliet

 1. Boijmans op Zuid --- waarom is dit niet gelukt?
  Dit plan kon helaas geen doorgang vinden vanwege niet na te komen garantiestellingen.
 2. Wat is het alternatief voor Boijmans op Zuid?
 3. Een lokaal in de oude Technische School aan Hillevliet 90 in Hillesluis, Feijenoord.
 4. Wat kost de nieuwe vestiging op Zuid en wie gaat dat betalen?
 5. Een groot deel zal uit de reguliere begroting van Boijmans komen en van verschillende fondsen.
 6. Is de programmering op Zuid bekend?
 7. Er zijn op het moment drie programmalijnen waaraan wordt gewerkt en die najaar 2020 van start gaan. Met het programma Kosmopoliet (1) delen we verhalen uit de verschillende delen van de stad en de wereld, met de collectie van Boijmans als bindmiddel en als conversation pieces. Dit wordt gedaan met een kleine groep jongeren, waaruit een theatraal Tafelspel (2) zal komen. Met het programma Verlengde Leertijd gaan leerlingen in het primair onderwijs uit de buurt samen met professionele kunstenaars en museumdocenten op ontdekkingsreis in de wereld van kunst en cultuur waarbij zij tegelijkertijd hun eigen wijk beter leren kennen. Het programma Talentontwikkeling (3) is een interdisciplinaire programmering van kunst waarbij jonge opkomende makers een platform krijgen en we gemeenschappen samenbrengen.
 8. Zijn er werken uit de collectie te zien zijn op Zuid?
 9. Vooralsnog niet, maar we sluiten niet uit dat op termijn ook werken worden getoond. In het Boijmans lokaal in Hillevliet maken lokale kunstenaars muurschilderingen.
 10. Hoe lang blijft Boijmans op deze locatie?
 11. De eerste fase van Boijmans Hillevliet is voor het jaar 2020. Onze intentie is om het project hierna op Zuid voort te zetten.
 12. Is deze locatie ook te bezoeken door publiek?
 13. Boijmans Hillevliet start bescheiden vanuit een vast lokaal in de school dat fungeert als luisterpost; een plek om samen te eten, praten en werken. Vanaf februari 2020 was een deel van de museummedewerkers daar in ieder geval elke donderdag tot de coronamaatregelen werden ingevoerd. Vanaf begin juni2020 is er weer een groep medewerkers elke donderdag. Iedereen is vrij om langs te komen en diens verhaal te delen. Boijmans wacht niet af maar maakt actief verbindingen met instellingen, organisaties, communities en bewoners in de buurt.

Boijmans in de Klas

 1. Wanneer starten jullie met Boijmans in de Klas?
  Boijmans in de Klas is gestart in het schooljaar 2019-2020 en krijgt een vervolg in 2020-2021.
 2. Wat gaan jullie precies doen bij Boijmans in de Klas?
  De collectie van het museum wordt zichtbaar, bekend bij en levendig gehouden onder schoolgroepen. In plaats dat de scholen naar het museum toe komen, komt het museum naar de scholen toe. Voor primair en voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam is het mogelijk sinds schooljaar 2019-2020 Boijmans in de Klas-lessen te boeken. Papegaai Paulo komt bij de allerkleinsten langs met sculpturen van dieren. Voor oudere leerlingen nemen we 17e-eeuwse gebruiksvoorwerpen of surreeële kunst mee. Daarnaast gaat ook de hoogwaardige reproductie van de toren van Babel (gemaakt door de Universiteit van Tokio) mee naar scholen en bieden we lessen met design en conceptuele kunst. De lessen worden gegeven in de klas door een ervaren museumdocent. De leerlingen bekijken de meegebrachte collectie en iedere les bevat een activerende verwerking.

Boijmans bij de Buren

 1. Waarom gaat de collectie van Boijmans naar locaties bij de buren?
  De renovatie gaat zeven jaar duren. Museum Boijmans Van Beuningen wil de collectie heel graag voor zijn bezoekers zichtbaar houden en is heel blij dat zes collega-museuminstellingen in Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en het Stedelijk Museum Schiedam over een periode van drie jaar tentoonstellingen maken met collectiestukken van het museum.
 2. Elf tentoonstellingen op acht locaties, hoe zit dat precies?
  Kunsthal Rotterdam toonde in 2019 de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in drie verschillende tentoonstellingen lieten zij verschillende onderdelen van de collectie zien. Chabot Museum wijdt twee tentoonstellingen aan collectie van Boijmans. Alle andere locaties maken één tentoonstelling. Dat maakt samen elf tentoonstellingen.
 3. Wat is er bij de verschillende locaties te zien?
  De onderwerpen van de tentoonstellingen lopen uiteen van Picasso op Papier tot Zeegezichten bij het Maritiem Museum. Bij diverse gastlocaties worden verbindingen gemaakt tussen de eigen collectie en die van Museum Boijmans Van Beuningen. Door die ontmoetingen ontstaat een nieuw perspectief op Boijmans’ collectie. Het Belasting- en Douanemuseum verbindt de collectie zilver van het museum met hun eigen stukken. In het Wereldmuseum komen objecten uit verschillende werelddelen samen. Het illustreert dat Rotterdam met de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen een wereldcollectie heeft die zo rijk en breed is dat er zulke verschillende collectieontmoetingen kunnen ontstaan.
  Lijst van tentoonstellingen per locatie en datum:
  - Stedelijk Museum Schiedam | Rothko en ik (16 maart 2019 - 22 maart 2020) 
  - Kunsthal Rotterdam | Picasso op Papier (8 februari - 12 mei 2019)
  - Kunsthal Rotterdam | De duizelingwekkende verbeelding van Piranesi (25 mei - 1 september 2019)
  - Kunsthal Rotterdam | Meesterlijk! (7 december 2019 - 29 maart 2020)
  - Chabot Museum | Branding Rotterdam (19 maart - 1 september 2019)
  - Chabot Museum | Kunst stelt alles voor (2 juni - 29 november 2020)
  - Belasting & Douane Museum | Samensmeden - Meesters in Zilver (16 maart 2019 - 17 januari 2021)
  - Erasmus MC | Mensbeelden - Kracht & Kwetsbaarheid (9 september 2019 - 28 mei 2021)
  - Wereldmuseum | Remix Rotterdam. Boijmans x Wereldmuseum (4 september 2020 - 9 januari 2021)
  - Museum Rotterdam | Ateliergeheimen (14 december 2019 - 23 augustus 2020)
  - Maritiem Museum | Maritieme Meesterwerken (12 februari 2021 - 4 september 2022)
 4. Zijn de tentoonstellingen tegelijkertijd te zien op de acht locaties?
  Nee, dat wisselt. Boijmans bij de Buren vindt plaats van februari 2019 tot en met 2022. De tentoonstellingen vinden verspreid plaats over deze drie jaar. Wel zijn altijd op meerdere locaties tentoonstellingen onder de paraplu van Boijmans bij de Buren te bezoeken.
 5. Waar zijn de topstukken van Museum Boijmans Van Beuningen zichtbaar?
  Sommige van deze stukken gaan reizen naar tentoonstellingen in het buitenland. Andere gaan in externe (gesloten) depots, of het moment wordt aangegrepen om de werken te onderzoeken en restaureren. Een aantal topstukken duiken weer op in het Boijmans bij de Buren project, zoals 'Grey, Orange on Maroon no. 8' van Mark Rothko, werk van Jan Steen en prenten van Pablo Picasso.
 6. Komt er een passe-partout waarmee ik alle locaties kan bezoeken?
  Nee, die komt er niet, aangezien het over een periode van drie jaar wisselt waar de tentoonstellingen zichtbaar zijn. Wel is - net als nu - een speciaal Museumparkticket beschikbaar waarmee bezoekers meerdere burenlocaties tegen een gereduceerd tarief kunnen bezoeken.
 7. Schiedam is toch geen Rotterdam, hoe zit dat?
  Nee, dat klopt. Maar het is maar 6 metrohaltes van Boijmans gelegen. Stedelijk Museum Schiedam gaat rondom de Rothko collectie presenteren en dus zal ook daar een tentoonstelling te zien zijn.
 8. Wat is de rol van Stichting Droom & Daad in het project?
  Stichting Droom en Daad is initiatiefnemer en medefinancier van het project.
 9. Dit project loopt tot 2022, maar in de media lees ik dat de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen 7 jaar duurt. Hoe zit dat?
  In de planning staat dat Depot Boijmans Van Beuningen in 2021 open zal gaan. Dat betekent dat de collectie bestaande uit 151.000 kunstwerken dan op een centrale plek in het Museumpark van Rotterdam samenkomt. Het depot is het eerste echt publiek-toegankelijke kunstdepot ter wereld. Bezoekers krijgen daar de ervaring van de back-stage van het museumbedrijf.
 10. Komen er nog meer instellingen bij het Burenproject?
  Nee, in principe niet. We gaan met deze acht instellingen aan de slag om een prachtige meerjaarige samenwerking neer te zetten. Mocht een instelling zich nog melden met een goed idee om de collectie zichtbaar te houden, dan zullen we dat serieus bekijken. Bepaalde andere delen van de collectie van Boijmans zullen tijdens de renovatieperiode weliswaar ook buiten Nederland gaan reizen.

Boijmans in het Buitenland

 1. Wanneer en waar is Boijmans te zien in het buitenland?
  De eerstvolgende tentoonstelling die in het buitenland wordt georganiseerd is ‘Dalí and the Surrealists. Masterpieces from Museum Boijmans Van Beuningen’. Deze tentoonstelling is vanaf 5 december 2020 tot en met 25 april 2021 te zien in het Te Papa Tongarewa museum in Wellington (Nieuw-Zeeland). ‘Dalí and the Surrealists’ toont 180 hoogtepunten uit de collectie van 40 Surrealisten en laat een breed publiek kennismaken met het surrealisme. Na Nieuw-Zeeland gaat een wisselende selectie naar verwachting diverse musea verspreid over de wereld.
 2. Waarom toont Boijmans de collectie in het buitenland?
  ‘Dalí and the Surrealists’ is niet de eerste tentoonstelling in het kader van Boijmans in het Buitenland. In 2018-2019 was een grote surrealisten tentoonstelling van de Museum Boijmans Van Beuningen te zien in Noord-Italië.  In 2017 opende de tentoonstelling ‘Bruegel’s ‘The Tower of Babel’ and Great 16th Century Masters’ in het Metropolitan Art Museum in Tokio, Japan. Daarnaast reizen jaarlijks reizen ongeveer 400 kunstwerken uit de collectie de wereld over om te worden opgenomen in tentoonstellingen.