Previous Next Facebook Instagram Twitter Back to top

Boijmans Taal- en rekenprogramma (2013-2016)

Het Boijmans taal- en rekenprogramma was een meerjarige samenwerking tussen Museum Boijmans Van Beuningen, kunstenaar Wolf Brinkman, De Fridtjof Nansenschool in Ommoord en OBS De Taaltuin in Schiedam. In deze intensieve samenwerking werd onderzocht hoe kunstlessen op school en in het museum kunnen bijdragen aan taal- en rekenvaardigheden van kinderen.

Het programma bestond uit verschillende onderdelen:

1. De Boijmans Taal- en rekenlessen

Drie jaar lang gaf kunstenaar Wolf Brinkman wekelijks kunstlessen aan vier klassen, twee op elk van de partnerscholen. Uitgangspunt voor iedere les waren kunstwerken uit de museumcollectie, die hij samen met de kinderen onderzocht. Telkens legde hij daarbij een accent op taal en rekenen. Deze lessen zijn van start gegaan in september 2013. In de drie jaar heeft hij alle niveaus lesgegeven. In 2015-2016, het laatste jaar van het Boijmans Taal- en rekenprogramma, gaf hij les aan de groepen 1-2 en 7-8.  Bekijk hieronder de video van het afsluitende project 'Over drijven'.

Over drijven

2. De Boijmans lesstof

De ervaringen van Wolf Brinkman op de partnerscholen vormen de basis en inspiratie voor de ‘taal- en rekenmuseumlessen’ die het museum heeft ontwikkeld. De museumlessen Papegaai PauloKunstpraatKunstmatenTijd en Ruimte vangen zijn inmiddels in het aanbod opgenomen. In deze lessen krijgen leerlingen een rondleiding door het museum. Bij het bekijken en bestuderen van de kunstwerken komen en passant taalspelletjes (Kunstpraat) of rekenkundige begrippen en vaardigheden (Papegaai Paulo en Kunstmaten, Tijd, Ruimte Vangen) aan bod. Het niveau en de vaardigheden zijn afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsniveau van de kinderen. 

Voor scholen die niet naar het museum kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze buiten de regio gevestigd zijn, wordt er ook online lesmateriaal aangeboden: video’s en lessuggesties voor in de klas. Aan de hand van dit materiaal kunnen leerkrachten zelf met kunst aan de slag in de klas. Dit materiaal is ook geschikt ter voorbereiding of verwerking van een museumbezoek.

3. Onderzoek

We zien het Boijmans taal- en rekenprogramma als een belangwekkende pilot voor een nieuwe vorm van zowel cultuur- als taal- en rekenonderwijs. Daarom is het onderzoeksveld betrokken bij de uitvoering van het traject. Het Boijmans Taal- en rekenprogramma vormt bijvoorbeeld een belangrijke casestudie voor het Freudenthal Instituut (UU). In een driejarig onderzoek, gefinancierd door het NRO, staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van het museum. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.

Kunst = Taal en Rekenen

Kunst = Taal en Rekenen

Na afloop van de drie jaar van het Boijmans taal- en rekenprogramma zijn de ervaringen en nieuw opgedane kennis gebundeld in het Boijmans taal- en rekenboek 'Kunst = Taal en Rekenen'. Dit boek werd ontwikkeld voor toepassing in het onderwijs, als aanvulling op de reguliere taal- en rekenlessen.

Aanleiding en doelen

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde scoort de Rotterdamse bevolking slecht op het gebied van taalbeheersing. Een op de drie kinderen in het Primair Onderwijs en een op de vijf in het VMBO en MBO kampt met een taalachterstand. In bijna de helft van de Rotterdamse wijken wordt de beheersing van de Nederlandse taal beoordeeld als problematisch of zeer zwak. Vergelijkbare achterstanden gelden ook voor de rekenvaardigheden van Rotterdamse basisschoolleerlingen. Het is tegen deze achtergrond dat de Rotterdamse overheid in 2011 het onderwijsbeleid Beter Presteren heeft ingezet. Daarnaast zij er talrijke initiatieven buiten het onderwijs in de wijken gestart die gericht zijn op het inhalen van achterstanden. Vanuit de overtuiging dat het museum een rijke omgeving kan bieden om te leren, en dat het kijken naar kunst de taalontwikkeling stimuleert, wil Museum Boijmans Van Beuningen zich verhouden tot deze maatschappelijke realiteit. Met het Boijmans Taal- en rekenprogramma beogen we niet alleen nauwer aan te sluiten op de problematiek die actueel is in het onderwijs, evengoed hopen we zoveel mogelijk docenten en leerlingen te kunnen overtuigen van de grote kracht van cultuuronderwijs. Kunstlessen en museumbezoeken zijn geen ‘extra’ of ‘alleen voor de leuk’. Goede kunstlessen vormen een essentiele aanvulling op de reguliere lessen. Juist deze lessen bieden een stimulerende context waarin leerlingen zich vaardigheden eigen maken.

Met dank aan

Het Boijmans Taal- en rekenprogramma werd mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds Zuid Holland, de Gijselaar-Hintzen Fonds, Stichting Swart- van Essen en particuliere schenkers. De lessen op de Fridtjof Nansenschool worden ondersteund door het KCR binnen hun programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat werd gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Rotterdam. Het programma Kunstpraat voor volwassenen is mogelijk gemaakt door Stichting Lezen en Schrijven / Taal Dichtbij.