Verschillende vormen van giften

Gift

Bij de wijze waarop een particulier middelen aan het museum verstrekt, kan onderscheid worden gemaakt in de mate waarin de gever betrokken is bij de besteding van die middelen. Het meest eenvoudig is schenking van een bedrag in geld. De gever maakt een bedrag over naar de bankrekening van het museum onder vermelding van “gift”. Het museum is dan vrij in de wijze van besteding van het geschonken bedrag.

Lijfrente

Indien de gever bereid is zich ertoe te verplichten gedurende ten minste vijf jaren een vast bedrag te schenken, kan een lijfrenteschenking worden gedaan. Hieraan zijn de hiervoor beschreven fiscale voordelen verbonden. Dit kan geschieden door bij het museum een formulier op te vragen en dit in te vullen. Het museum zorgt dan voor de verdere afwikkeling bij de notaris.

Er kunnen ook andere goederen worden geschonken. Er kan bij voorbeeld worden gedacht aan de gift van een kunstwerk of een kunstverzameling. De directie van het museum is graag bereid hierover van gedachten te wisselen en de mogelijkheden toe te lichten.

Fonds op naam

Een bijzondere vorm voor het doen van giften is het instellen van een Fonds op naam. De gever sluit een overeenkomst met het museum, waarin de voorwaarden worden vastgelegd die gelden bij schenkingen door de gever aan het museum. In ieder geval wordt in die overeenkomst de naam van het fonds vastgelegd, waarvan -indien de gever dat wenst- zijn eigen naam deel kan uitmaken. Ook kan worden vastgelegd dat de geschonken bedragen uitsluitend kunnen worden gebruikt voor de verwerving van kunstvoorwerpen die behoren tot een bepaalde collectie, bij voorbeeld oude beeldhouwkunst of voor het organiseren van bepaalde tentoonstellingen. Eventueel kan de gever worden betrokken bij de beslissing over de verwerving van een specifiek kunstvoorwerp. Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over de wijze van beheer van het geschonken vermogen, maar het uitgangspunt is dat dit beheer geschiedt door het museum zelf.

De geschonken bedragen worden deel van het vermogen van het museum, maar worden binnen dat vermogen wel apart geadministreerd, zodat steeds duidelijk is welke bedragen tot het Fonds op naam behoren. Het Fonds op naam leidt tot een nauwe verbondenheid tussen de gever en het museum en kan dan ook aan de gever veel voldoening geven.

De directie van het museum is graag bereid met u van gedachten te wisselen over de instelling van een Fonds op naam. Belt u daarvoor met 010.44.19.450.