Aanvraag bruiklenen

Museum Boijmans Van Beuningen kent een intensief bruikleenverkeer en heeft een sterke bruikleenpositie. Jaarlijks worden tussen de 300 en 400 kunstwerken uitgeleend aan musea over de hele wereld.

Voordat een bruikleen wordt toegezegd wordt naast de beschikbaarheid, ook de reisvaardigheid en de conditie van het werk beoordeeld. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft bepaalde tijd nodig, daarom zijn aan de aanvraag van een bruikleen voorwaarden verbonden, zie hieronder.

Aanvraag bruiklenen 

De aanvraag dient per brief aan de directeur, Sjarel Ex, te worden gezonden. U wordt binnen twee maanden op de hoogte gesteld van het besluit omtrent het al dan niet toekennen van het bruikleen. Bij dit besluit worden naast de conditie van het uit te lenen werk en de mate waarin het werk in het recente verleden is uitgeleend, ook de omstandigheden van de aanvragende instelling meegewogen. Het bij de aanvraag meesturen van een facility rapport stellen we dan ook zeer op prijs. De administratieve en praktische afhandeling van een bruikleen heeft bepaalde tijd nodig. Om een bruikleen zorgvuldig te kunnen afhandelen, dienen bruikleenaanvragen bij voorkeur minimaal 6 maanden, maar uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de tentoonstelling aan Museum Boijmans Van Beuningen te worden verstuurd.

Aan elk bruikleen zijn kosten verbonden:

  • Opmaken conditierapport: € 75 per werk. Bij sommige, exceptionele bruiklenen kan dit bedrag hoger, dan wel lager zijn. Mocht dit geval zijn, dan wordt de bruikleennemer hiervan op de hoogte gesteld voordat het contract wordt opgemaakt. 
  • Noodzakelijke conserveringswerkzaamheden (zoals restauraties; het plaatsen van glas; klimaatvitrine): variabel
  • Kosten verpakking (kisten etc.): variabel (via transporteur)
  • Inlijsten en passepartoueren prenten en tekeningen: € 75 per werk; voor zeer grote werken wordt een tarief van € 125 per werk gehanteerd; dit is exclusief materiaalkosten.
  • Verzekering: het is de bruikleennemer toegestaan het bruikleen zelf te verzekeren. Indien er sprake is van de kaderovereenkomst kan het bruikleen via deze regeling worden verzekerd.
  • Transport door derden: via transporteur*
  • Kosten begeleiding transport door koerier binnen Nederland: € 75 in de randstad, € 150 buiten de randstad. Binnen Europa: € 65 per diem, USA/Japan: $ 100 per diem, Verenigd Koninkrijk: £ 55 per diem
  • Eventuele extra kosten inzet personeel: € 60 per uur

*De bruikleennemer dient zelf zorg te dragen voor de verpakking van het bruikleen, de richtlijnen van Museum Boijmans Van Beuningen zijn hierbij doorslaggevend. De bruiklenen worden ingepakt door de transporteur. U dient eerst contact op te nemen met de betrokken registrar en vervolgens met één van de door ons genoemde transporteurs. De kosten kunt u met de transporteur verrekenen.

NB Indien een in behandeling genomen aanvraag op zeker tijdstip door de aanvragende instantie wordt ingetrokken, worden reeds gemaakte kosten doorberekend.

U kunt uw bruikleenverzoek sturen naar:

Museum Boijmans Van Beuningen
t.a.v. Sjarel Ex
Postbus 2277
3000 CG  Rotterdam

Met algemene vragen over bruiklenen kunt u contact opnemen met Lindy de Heij, bruikleencöordinator: 010-44.19.690 of heij@boijmans.nl.

Fotomateriaal ten behoeve van de tentoonstelling dient apart te worden aangevraagd. Zie hiervoor het bestelformulier.

Contact

Registrar toegepaste kunst en design:
Nora Leijen
010 44.19.476 of leijen@boijmans.nl

Registrars moderne kunst:
- Jacqueline Rapmund
010 44.19.480 of rapmund@boijmans.nl
- Margreet Wafelbakker
010 44.19.509 of wafelbakker@boijmans.nl

Registrar oude kunst, tekeningen en prenten:
Roselien van Wijngaarden
010 44.19.537 of wijngaarden@boijmans.nl