Leveringsvoorwaarden Beeldmateriaal

1. Aanvragen uitsluitend via de website

Een aanvraag voor een afbeelding en het gebruik ervan kan uitsluitend via het bestelformulier op de website worden ingediend. Bij iedere aanvraag dient u aan te geven welke afbeeldingen u wenst te ontvangen, voor welk doel deze gebruikt zullen worden, eventuele omvang van de oplage etc. Alleen compleet ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Als u de bestelling via het bestelformulier heeft geplaatst, is de aanvraag officieel.

2. Toestemming vooraf

Voor het gebruik van reproducties van werken uit de collectie van het Museum Boijmans Van Beuningen voor publicatie of een andere manier van verveelvoudiging, moet altijd toestemming worden gevraagd.

3. Gebruik na betaling / termijn

Voor alle beeldaanvragen geldt dat er een vergoeding betaald moet worden. Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een rekening. Nadat deze is voldaan wordt de afbeelding u zo spoedig mogelijk toegezonden, maar houdt u minimaal rekening met een termijn van circa vier weken. Indien een nieuwe opname gemaakt moet worden kan deze termijn langer zijn.
Toestemming voor publicatie wordt pas verkregen nadat de rekening is voldaan.

4. Eénmalig gebruik

Afbeeldingen worden alleen beschikbaar gesteld aan de aanvrager en voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd.
Gebruik van het beeldmateriaal anders dan waarvoor het is aangevraagd, en het doorgeven aan derden is niet toegestaan. Voor ander of hernieuwd gebruik moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

5. Gebruik van het materiaal

Het geleverde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van het museum worden bewerkt tot een nieuw beeld dat afwijkt van het origineel.

6. Retourneren gebruikt materiaal

Het originele digitale bestand en eventuele gebruikte kopieën dienen na gebruik effectief verwijderd te worden.
Als de afbeeldingen op cd worden aangeleverd, dient deze na afloop van de gebruiksperiode, maar binnen drie maanden, te worden geretourneerd aan het Museum Boijmans Van Beuningen, o.v.v. ‘Retour Beeldmateriaal’.

7. Credit line / naamsvermelding

Tenzij anders vermeld dient bij gebruik van een afbeelding de credit line: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam te worden opgenomen.

8. Bewijsexemplaar

Alle gebruikers verplichten zich in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van een afbeelding van het museum, tot het kosteloos te doen toekomen van een bewijsexemplaar. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden opgestuurd. Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar:

Museum Boijmans Van Beuningen
Bibliotheek
Postbus 2277
3000 CG Rotterdam
o.v.v. ‘Bewijsexemplaar’

9. Auteursrecht

De door het museum in rekening gebrachte bedragen omvatten geen eventuele vergoedingen die in het kader van het auteursrecht aan de rechthebbende betaald moeten worden. Het is de plicht van de gebruiker zich op de hoogte te stellen van deze rechten en zich te houden aan de bepalingen uit de auteurswet en van de rechthebbenden. Hiertoe dient de gebruiker zelf contact op te nemen met Pictoright in Nederland, een soortgelijke instelling in het buitenland óf de betreffende belanghebbende om dit gebruiksrecht te regelen. Museum Boijmans Van Beuningen is niet aansprakelijk voor eventuele conflicten tussen gebruiker en rechthebbenden.

10. Annuleren

Voor het annuleren van een aanvraag die via het bestelformulier is geplaatst, zullen 10% van de totale kosten in rekening worden gebracht.

Versie november 2011