Raad van Toezicht

Museum Boijmans Van Beuningen wordt geëxploiteerd door de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen. Deze stichting wordt bestuurd door een directeur/bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd.

Cultural Governance

De principes en best practices uit de Code Cultural Governance, Pas toe of Leg uit (editie 2006) worden door de Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen toegepast. De stichting wordt bestuurd op basis van het zogenoemde Raad van Toezichtmodel. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het museum en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde algemeneen financiële beleid. In de statuten van de stichting zijn de principes uit de code overgenomen, zij bepalen de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder.

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks in hoeverre de stichting ‘voldoet’ aan de Code Cultural Governance. In 2007, begin 2008 werd vastgesteld dat de stichting de code overeenkomstig toepast, dienaangaande werd opgemerkt dat in 2008 extra aandacht wordt besteed aan de contacten met de diverse contacten met de zogenaamde stakeholders (o.a. gemeente, huisstichtingen en vrijwilligers).

Met betrekking tot het door de code genoemde risicomanagement zal het directeursverslag, dat ten behoeve van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt opgesteld en waarin over de meer dagelijkse gang van zaken aan de hand van een aantal rubrieken wordt gerapporteerd, worden uitgebreid met informatie over mogelijke risico’s. In dat kader is door de Raad van Toezicht vastgesteld dat de communicatielijnen tussen bestuurder en toezichthouder voldoende kort zijn en de verschafte informatie zondermeer volledig en helder.

De Raad van Toezicht heeft eind 2007 zijn eigen functioneren geëvalueerd aan de hand van een aantal bilaterale gesprekken tussen voorzitter en leden. De uitkomsten hiervan zijn plenair besproken en leiden niet tot aanpassingen in de werkwijze van de raad. De Raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie die jaarlijks met de directeur/bestuurder diens functioneren bespreekt en hierover verslag uitbrengt aan de raad. Een auditcommissie overlegt namens de raad meerdere keren per jaar met de zakelijke leiding en accountant van het museum en rapporteert de bevindingen aan de raad van toezicht. In de praktijk betekent dit dat de directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het museum.

De Raad van Toezicht keurt de begroting en de jaarrekening goed en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan de doelstellingen van het museum. De directeur/bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder, benoemd door het College van B&W van de gemeente Rotterdam.

Samenstelling en profielschets

De Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter. Bij het opstellen van een voordracht voor een nieuw lid slaat de Raad acht op de profielschets waarin de meest gewenste deskundigheden en andere kwalificaties zijn opgenomen.

Deze profielschets luidt als volgt: Voor het geheel van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over man/vrouw, leeftijd en (inter)nationale/lokale achtergrond. Eén van de leden wordt geacht expliciet het vertrouwen te genieten van de families die Museum Boijmans Van Beuningen groot hebben gemaakt. De Raad van Toezicht dekt specifiek deskundigheden af op wetenschappelijk, artistiek, financieel, economisch en politiek/bestuurlijk gebied en één van de leden heeft specifieke kennis op het terrein van publiciteit en marketing. Bij voorkeur heeft één van de leden een achtergrond in (inter)nationaal museumbeleid.

Huidige samenstelling

  • De heer mr. J.D. Loorbach (1947), voorzitter Raad van Toezicht, advocaat bij NautaDutilh
  • De heer drs. J.A. van Barneveld RA (1950), Chief Executive Officer Brunel International N.V.
  • De heer drs. R. Munsters (1963), Chief Executive Officer Robeco (t/m 31 oktober 2015)
  • Mevrouw dr. E.M. Rovers (1978), auteur
  • Mevrouw drs. J. Kriens (1954), voorzitter directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • De heer mr. B. Vaandrager (1969), Managing director Rothschild.
  • Mevrouw drs. C.A. Pieters (1949), freelance kunsthistoricus.